ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว พร้อมดำเนินการแจ้งให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ เข้าร่วมด้วย โดยในที่ประเน้นย้ำการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ในการผลักดันให้ ปยป. เป็นนโยบายของชาติ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยน้อมนำ โครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยแกนหลัก “ทฤษฎีใหม่”
ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการดำเนินงานของส่วนราชการระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคหรือการปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ