ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำดื่มเพื่อดูแลด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำดื่มเพื่อดูแลด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำดื่มเพื่อดูแลด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำดื่มเพื่อดูแลด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

เวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ในการจัดซื้อถุงยังชีพมอบให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 393 ถุง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางดังกล่าว