ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ กรณีอุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ กรณีอุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ กรณีอุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ กรณีอุทกภัยประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกันตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดให้มีโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการกรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาการจัดการสาธารณภัย โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย และแต่งตั้งคณะทำงานการฝึกศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ จึงกำหนดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรปราการกรณีอุทกภัยขึ้น