ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 92 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
จำนวน 1,912,038 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 98.98 % ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 106 เตียง ใช้ไป 40 เตียง คงเหลือ 66 เตียง
2)เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 275 เตียง ใช้ไป 55 เตียง คงเหลือ 220 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1,250 เตียง ใช้ไป 563 เตียง คงเหลือ 687 เตียง
4) เตียงผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 25 เตียง คงเหลือ 105 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,761 เตียง ใช้ไป 683 เตียง คงเหลือ 1,078 เตียง
2. ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
– ความคืบหน้าการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนอยู่ด้วย
– ความคืบหน้าการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน
4. ความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022”
สถานกาณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
5. สถานกาณ์การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและสถานกาณ์น้ำทะเลหนุนสูง