ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย มีทั้งความเป็นชุมชนเมืองอุตสาหกรรม และชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม มีวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูง ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพบว่าประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่พบป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นอันดับหนึ่ง และมีอัตราการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวอยู่ใน 10 อันดับแรก ถือเป็นภัยเงียบ หากพบผู้ที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีเวลาเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้นที่จะช่วยกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการปั้มหัวใจกู้ชีพ เพราะทันทีที่หัวใจหยุดทำงานเลือดจะไม่ถูกสูบฉีดไปเลี้ยงสมองทำให้สมองตายเนื่องจากขาดเลือดและออกซิเจน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลตนเอง การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเบื้องต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบางพื้นที่ก็ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสอน โดยจังหวัดสมุทรปราการจะได้มีอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ฯ เชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดความพิการจากภาวะฉุกเฉิน