ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ครั้งที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ครั้งที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ครั้งที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้พิจารณาให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดทำตลาดนัด ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้เรียบร้อย โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทั้องถิ่นในพื้นที่ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยการจัดหาพื้นที่จัดทำตลาดนัด ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้า โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ