ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 80

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 80

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 80

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 80 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 602 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 471 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 131 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 113,190 ราย รักษาหายแล้ว 100,833 ราย กำลังรักษาอยู่ 11,105 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,252 ราย
? 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับโรงเรียนแบบไป-กลับ
1.ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid 2 Plus และจัดทำระบบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ
2.จัดกิจกรรมแบบ Small bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3.จัดระบบได้มาตรฐานสุขาภิบาลและหลักโภชนาการในสถานศึกษา
4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
5.จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุและซักซ้อมเป็นระยะๆ ในกรณีที่โรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้วพบการติดเชื้อภายในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
6.ควบคุมการเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียนอย่างเข้มข้น
7.จัดให้ School passs หรือระบบติดตามเข้มงวดของนักเรียน ครูและบุคลากรทั้งผลการเฝ้าระวังตนเองผ่านThai save Thai สม่ำเสมอ ตรวจคัดกรอง และสุ่มตรวจโดยใช้วิธี Rapid Antigen Test รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประกาศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,073,812 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,312,208 คน ซึ่งคิดเป็น 81.83%ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 236 เตียง ใช้ไป 144 เตียง คงเหลือ 92 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 3,106 เตียง ใช้ไป 2,646 เตียง คงเหลือ 460 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 12,445 เตียง ใช้ไป 6,729 เตียง คงเหลือ 5,716 เตียง

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 15,787 เตียง ใช้ไป 9,519 เตียง คงเหลือ 6,268 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”