ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ ชั้น 2 เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม
จากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ มีความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน กรม ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของภาครัฐ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกระดับให้มีศักยภาพ จึงได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MOU) ร่วมกับกรมการปกครอง ในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ภัยให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และพร้อมจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงสามารถเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 2 วัน