ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2608/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับเรื่อง การขอ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีผู้สูงอายุยื่นคำขอ จำนวน 7 ราย