ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค
COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 โดยมี นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3) นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 ได้กำหนดเข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) กับผู้กำกับดูแล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ขึ้น