ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดงานเดินแบบผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการโดยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไทย
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ร่างรายละเอียดการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย และพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการเดินแบบผ้าไทย