ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษา สำนักงานเทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง รายงานการให้พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีเสียชีวิต) รายงานการสรุปผลการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน และวิธีการสรรหา รายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ปี 2564 รายงานการไม่มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างภายใน 60 วันและวิธีการสรรหา และรับทราบรายงานหารือการรับโอนพนักงานเทศบาล
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล การย้ายพนักงานเทศบาล ไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน การจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (พร้อมรับโอนอายุราชการ) การปรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565 การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี้ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ การเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการ การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ และพิจารณาเรื่องวินัยข้าราชการ