ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทำลายป่า ระดับจังหวัด ที่ 888/2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด คำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ที่ 1402/2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมพิจารณาติดตามการปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (ป่าชายเลน) จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ จำนวน 136-0-30 ไร่
จากนั้น เวลา 10.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรปราการกำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ. 2565 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ
ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบรายงานชนิดพันธุ์และจำนวนกล้าไม้ สำหรับแจกจ่ายฯการแจกจ่ายในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอพื้นที่เป้าหมายการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า ส่งเสริมระบบวนเกษตร เพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และในเวลา 11.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ และพิจารณาพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่าชายเลน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 แปลง รวมเนื้อที่จำนวน 40 ไร่ ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเล