ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำการเกษตรแบบประณีต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น จำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ที่มากเกินความจำเป็นและใช้อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้บริโภค การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในขบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการและรับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2565 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณ Terrace ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง