ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม
จากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นพื้นที่ปริมณฑลติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก การคมนาคมขนส่งสะดวก จึงง่ายต่อการลำเลียง ซุกช่อน และการแพร่กระจายของยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความเป็นอยู่ของประชาชน และเนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการกว่าดล้างและดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประกาศชัยชนะยาเสพติดก่อนวันดังกล่าว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านช่องทางต่างๆ ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส.จ.สป.) จึงกำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 โดยเริ่มดำเนินการตามแผนยุทธการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 สิ้นสุดภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ซึ่งกำหนดหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนยุทธการฯ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ และสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก และมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 เป็นหน่วยอำนวยการ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเป็นหน่วยสนับสนุนแผนปฏิบัติการตามยุทธการฯ โดยมีวิธีและแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธการฯ ภายใต้ข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นๆ ได้แก่การกำหนดเป้าหมาย ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้เสพ จากการร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ และเป้าหมายจากการหาข่าว สืบสวนสอบสวนขยายผล และจัดชูดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น สืบสวนขยายผล จับกุมดำเนินคดี ส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม และกำหนดให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันจนสิ้นสุดภารกิจ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ