จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี