ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในกลุ่มคนไทยและต่างด้าว การรณรงค์ฉีดวัคซีนเด็ก อายุ 12 – 17 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน (กระตุ้นเข็ม 3) ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา(ร่าง)ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 25) ขอปิดศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) กรณีที่ไม่มีผู้ป่วย การขออนุมัติการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen Test Kit (ATK) ของเทศบาลเมืองบางแก้ว จำนวน 8,000 ชุด และพิจารณาการขออนุมัติการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen Test Kit (ATK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จำนวน 10,000 ชุด