ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 4 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการให้หนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง รายงานการให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำพ้นจากตำแหน่ง รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีเสียชีวิต) รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (กรณีเสียชีวิต) รายงานการสรุปผลการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน และวิธีการสรรหารายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป รายงานการหารือคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างภายใน 60 วันและวิธีการสรรหา รายงานการจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) และรับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ
การจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การปรับปรุงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับอาวุโส และพิจารณาการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร