ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบเงิน/ถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง (ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบเงิน/ถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง (ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบเงิน/ถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง (ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง)

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบเงิน/ถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง (ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง) ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้ลงพื้นที่สำรวจคัดกรองข้อมูลครัวเรือนประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 194 ครัวเรือน เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และจัดลำดับผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ 100 ครัวเรือน ประกอบด้วย ผู้มีรายได้น้อยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล บางเสาธง จำนวน 92 ครัวเรือน และผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล จำนวน 8 ครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง (ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง และบุคคลที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางให้ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์