ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1785/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2565 ไปยังหน่วยงานและอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มีหน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย และที่ประชุมได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสตรีไทยดีเด่น 1 ราย