ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับชมพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด“ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ระดับภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง