ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายอํานวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมทุรปราการ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้รับฟังการบรรยายระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสาธารณภัยที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต