ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2564

วันนี้ (30 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบและหารือในประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การป้องกัน การตรวจโรคเชิงรุก การระดมจัดการฉีดวัดซีนและการรักษาผู้ติดเชื้อ รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม / ศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Quarantine) / ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย(Community Isolation) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 เพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วม และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ