ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในกลุ่มคนไทยและต่างด้าว ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนจังหวัดสมุทรปราการ ขอเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ของการประชุมคณะกรมการโรคติดต่อเป็นครั้งที่ 3/2565 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อำเภอบางเสาธง (เทศบาลตำบลบางเสาธง) และรับทราบโครงการจัดหาสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาพร้อมสายคล้องคอ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 Rapid Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการเทศบาล
ตำบลบางปูคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) การให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม ป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community solation) อำเภอบางพลี (องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา ซอยบางปลา 21 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) การเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation)อำเภอเมืองสมุทรปราการ จากเดิมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เป็นศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลด่านสำโรง (อาคารแพทย์แผนไทย) และจากเดิม อาคารสำนักงานการเคหะสมุทรปราการเอื้ออาทร 1 ชั้น 6 (เทศบาลตำบลแพรกษา)เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย ซอยแพรกษา 8 ตำบลแพรกษา แจ้งเพิ่มจำนวนเดียงรองรับผู้ป่วยในศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมภูมิ จากเดิม จำนวน 27 เตียง เป็น จำนวน 41 เตียง ขอความอนุคราะห์ในการพิจารณาอนุมัติปิดสถานบริการบันทิงและกิจการสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาธุรกิจจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรคโควิด-19 และพิจารณาขอเปิดสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดสมุทรปราการ