ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน ณ วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อครั้งเดินทางมารับตำแหน่ง หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการตามแผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “คลองสวย น้ำใส” ของรัฐบาล ที่มุ่งหวังจะปรับปรุงแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการสัญจรได้ โดยปราศจากสิ่งปฏิกูล ไม่มีอุปสรรคจากความตื้นเขิน หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวา รวมถึงวัชพืชต่าง ๆ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในจังหวัดสมุทรปราการจึงได้มีการจัดทำโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในระดับจังหวัด โดย “คลองสำโรง” แห่งนี้ เป็นคลองสายที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันพบปัญหา เช่น ผักตบชวาสะสม การตื้นเขินของลำคลอง รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรง เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัดสมุทรปราการจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการขึ้นพร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บท Conceptual Model และ Road Map การจัดการน้ำเสียของจังหวัดสมุทรปราการ และแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยในแต่ละด้าน ต่อมาจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ขอรับ
การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ โดยมีหน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการชลประทานสมุทรปราการ
ทั้งนี้ ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงและคลองสาขาไหลผ่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และอำเภอพระประแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรง ให้มีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และวัชพืชต่าง ๆ เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลองในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การเก็บกักและระบายน้ำ การปลูกพืชเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคมนาค สัญจรทางน้ำ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนการต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่อไป