ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ