ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 34 (บริเวณคลองหอมศีล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 34 (บริเวณคลองหอมศีล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 34 (บริเวณคลองหอมศีล)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ
บนทางหลวงหมายเลข 34 (บริเวณคลองหอมศีล) ณ ศาลาการเปรียญวัดบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ผู้นำชุมชน และประชนเข้าร่วม
ตามที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการสำรวจและออกแบบพร้อมเตรียมการก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่าง กม.34+765 – กม.36+800 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) เพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวง ให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ เป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการก่อสร้างฯ อาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยและผู้ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณสถานที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
ในการนี้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ การเตรียมความพร้อม สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาทางหลวง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่กำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่พักอาศัย หรือประกอบอาชีพบริเวณสองข้างทาง และผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร