ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เป็นประธานสงฆ์ และมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ซึ่งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีเงินทุนในบัญชีธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด รวมทั้งสิ้น 3,267,643.08 บาท (ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ร่วมจิตศรัทธาทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
สำหรับทุนอุปการะเด็กฯ มาจาก 2 ส่วน คือ
1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กฯ แก่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 26 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท
2. จังหวัดสมุทรปราการได้จัดสรรทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 171 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 256,500 บาท รวมทุนอุปการะเด็กทั้งสิ้น 197 ทุน รวมเป็นเงิน 295,500 บาท