ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ (ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1404/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 สรุปการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานในการปรับปรุงแก้ไขทางข้าม/ทางม้าลายที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนทุกเดือน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ และได้พิจารณาการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงกรานต์
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
4. ให้สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเน้นการตั้งด่านตรวจควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
5. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผู้ประกอบการ/โรงงาน กำชับให้พนักงาน/ลูกจ้าง สวมหมวก นิรภัยทุกครั้งก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ กรณีผู้ประกอบการ/โรงงานที่มีพนักงาน/ลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ ให้ประชาสัมพันธ์กฎจราจรของประเทศไทยให้ทราบ และปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้อง
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และตักเตือนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
7. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมซนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยยกกรณีตัวอย่างของคนในชุมชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติ
8. การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ