ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม
ก่อนการเสวนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบเกียรติบัตรและธงสัญลักษณ์โครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า ” หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีโควิด – 19 ” จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นได้มีการเสวนาในประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 920 ราย (ในพื้นที่ 782 ราย นอกพื้นที่มารักษา 138 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,698,388 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 95.33% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 83 เตียง ใช้ไป 31 เตียง คงเหลือ 50 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 296 เตียง ใช้ไป 90 เตียง คงเหลือ 206 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,562 เตียง ใช้ไป 1,418 เตียง คงเหลือ 1,144 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 8,220 เตียง ใช้ไป 4,265 เตียง คงเหลือ 3,955 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 11,161 เตียง ใช้ไป 5,804 เตียง คงเหลือ 5,357 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,925 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,170 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 724 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 297 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 656 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 181 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 273 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 108 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 609 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 276 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 401 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 250 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 58 ราย
3. ความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
4. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
5. ความคืบหน้าโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
– การขยายผลเม็ดพันธ์ถั่วฝักยาวสิรินธร
6. ความคืบหน้าเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด บริเวณท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง