ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (29 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยก่อนการประชุม ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กรมการปกครองด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็งเป็นระยะเวลานาน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายจรุวัฒน์ วงศ์จอม ตำแหน่ง นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์

จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนกันยายน 2564 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10Flagships to DOPA New Normal 2021) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคมและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1.1 สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือสม่ำเสมอ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 ใช้แอปหมอชนะ/ไทยชนะ ทุกกลไกในระดับพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว และเสียงตามสายในพื้นที่
1.2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกิน 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่ที่มักมีการรวมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือแหล่งอบายมุขในพื้นที่ต่าง ๆ หากพบการกระทำความผิดขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่จะมีความผิดด้วย
1.3 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานให้นำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับ
ควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับ
1.4 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับ
2. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ,อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ เฝ้าระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศ และระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้ทันท่วงที
3. การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ตามเป้าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด “1 เดือน 1 แสนราย”
จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่หญิงตั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนขึ้นไป ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการยังมียอดผู้เสียชีวิตต่อผู้ที่ติดเชื้อสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น โดยสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า