ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 874 ราย (ในพื้นที่ 721 ราย นอกพื้นที่มารักษา 153 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,669,315 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 95.23% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 83 เตียง ใช้ไป 31 เตียง คงเหลือ 52 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 297 เตียง ใช้ไป 86 เตียง คงเหลือ 211 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,546 เตียง ใช้ไป 1,380 เตียง คงเหลือ 1,166 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,980 เตียง ใช้ไป 4,564 เตียง คงเหลือ 3,416 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 10,906 เตียง ใช้ไป 6,061 เตียง คงเหลือ 4,845 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,941 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,246 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 740 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 318 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 656 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 196 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 273 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 171 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 609 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 323 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 401 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 249 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 49 ราย
– การสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัควีนเข็มที่ 1 และการติดตามผู้ที่ครบกำหนดรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
3. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
4. ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
– การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง และผลกระทบจากพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
6. ความคืบหน้าโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรง