ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีต้นแบบเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เป้าหมายเขตเทศบาลตำบลบางปู ผลการประเมินในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการตามเกณฑ์ประเมิน 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ในปี 2564 เป้าหมายตรวจประเมินระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2565 ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมิน 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวซี้วัด และการเตรียมความพร้อมการประเมินเมีองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนการสื่อสารการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565