ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 874 ราย (ในพื้นที่ 711 ราย นอกพื้นที่มารักษา 163 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,669,315 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 94.73% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 86 เตียง ใช้ไป 23 เตียง คงเหลือ 63 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 304 เตียง ใช้ไป 71 เตียง คงเหลือ 233 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,726 เตียง ใช้ไป 1,476 เตียง คงเหลือ 1,250 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 8,000 เตียง ใช้ไป 4,555 เตียง คงเหลือ 3,445 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 11,116 เตียง ใช้ไป 6,125 เตียง คงเหลือ 4,991 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,911 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,355 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 710 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 343 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 656 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 193 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 271 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 132 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 611 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 343 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 401 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 281 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 63 ราย
3. ความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
4. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
5. ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)และการปรับปรุง/ตรวจสอบข้อมูลในระบบ TPMAP
6. การรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ