ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้เกิดเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน และองค์การสาธารณกุศลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 จำนวน 65 ราย เป็นเงิน จำนวน 1,620,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 800,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. เงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท
2. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 50 ราย ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท