ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546 ข้อ 5.2.2 “กรณีอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินผู้ทำการประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสำนักงานอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน” โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 9 ราย