ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชนเข้าร่วม
ปัจจุบันสาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม การปฏิบัติงานของ อปพร. จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต โครงการนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ปลูกสร้างจิตสำนึก ความเสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลูกฝังจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย เช่น การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตัน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและชุมชนจากภัยพิบัติในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อายุระหว่าง 12-17 ปี จำนวน 40 คน