ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกลไกของ กศจ.สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดอื่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) แต่งตั้งผู้ร่วมประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 การปรับอัตราเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศฯ เพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) พ.ศ. 2565