ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูงจากการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูงจากการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูงจากการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูงจากการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ณ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดเข้าร่วม
ด้วยสภากาชาดไทย มีพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยและการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) และกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน(Omicron) ที่ไม่มีอาการรุนแรง สามารถพักรักษาตัวที่บ้าน หรือสถานที่เฉพาะที่ถูกจัดไว้ให้แทนการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยจะได้รับความช่วยเหลือและการติดตามอาการจากแพทย์อยู่เสมอ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดถุงยังชีพมอบแก่ครอบครัวยากจนและมีความเสี่ยงสูง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ รวมจำนวน 560 ชุด เพื่อเป็นการดูแลราษฎรที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความเสี่ยงสูงดังกล่าว