ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ศูนย์ประชุม มูฟ อีเว้น เซ็นเตอร์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการอำเภอ และกลุ่มออมทรัพย์เข้าร่วม
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี 2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านในเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และบ้านบัวมุง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสต่อมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6-8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” คือ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน พัฒนาคนให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “เงินสัจจะ” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 35 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 5,117 คน เงินสัจจะสะสม จำนวน 73 ล้านบาท และภายในปี พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ จะมีกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก 20 กลุ่ม จากการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนากรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” ซึ่งในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในวาระครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน