ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 927 ราย (ในพื้นที่ 795 ราย นอกพื้นที่มารักษา 132 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,669,315 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 94.01% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 80 เตียง ใช้ไป 26 เตียง คงเหลือ 54 เตียง
2.เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 282 เตียง ใช้ไป 77 เตียง คงเหลือ 205 เตียง
3.เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,631 เตียง ใช้ไป 1,623 เตียง คงเหลือ 1,008 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,314 เตียง ใช้ไป 4,653 เตียง คงเหลือ 2,661 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 10,307 เตียง ใช้ไป 6,379 เตียง คงเหลือ 3,928 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 52 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,761 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,374 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 652 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 341 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 571 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 194 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 265 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 149 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 610เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 282 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 401 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 266 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 78 ราย
3. การดำเนินโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
4. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
5. สถานการณ์เหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด บริเวณท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง