ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วม
จังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลฯ คือ หมู่บ้านคลองหลวง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เป็นองค์กรหลักของหมู่บ้านที่มีกฎหมายรองรับ คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 เพื่อเปิดโอกาสให้ คนเก่ง คนดีมีความสามารถ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเน้นการทำงานเป็นทีม