ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูเข้าร่วม
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 จำนวน 11 เล่ม เพื่อมอบให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย หวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรักและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย