ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พบปะและกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565 โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ
ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ด้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นกัน ดังนั้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา นับตั้งแต่นั้นมาวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล