ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 769 ราย (ในพื้นที่ 595 ราย นอกพื้นที่มารักษา 174 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,672,454 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 93.88% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 80 เตียง ใช้ไป 29 เตียง คงเหลือ 51 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 281 เตียง ใช้ไป 70 เตียง คงเหลือ 211 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,707 เตียง ใช้ไป 1,633 เตียง คงเหลือ 1,074 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,314 เตียง ใช้ไป 4,724 เตียง คงเหลือ 2,590 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 12,758 เตียง ใช้ไป 7,157 เตียง คงเหลือ 5,607 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,977 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,464 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 645 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 290 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 621 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 200 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 265 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 149 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 12 แห่ง จำนวนเตียง 2,288 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,891 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียง 641 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 214 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 84 ราย
3. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
4. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งทีมพี่เลี้ยงลงไปสำรวจข้อมูลของประชาชนตามครัวเรือนเพื่อจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น