ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ
กอ.รมน.จ.สป. ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ก.พ.ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
การดำเนินงาน เป็นการบูรณาการการขับเคลื่อน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 6 อำเภอ 50 ตำบล 394 หมู่บ้าน 186 ชุมชน โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ และไม่มีผู้ติดเชื้อ (สีฟ้า) สะสมติดต่อกัน 14 วัน ได้รับมอบเกียรติบัตร ประกาศให้เป็น “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มี โควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ดังนี้
1) อำเภอบางพลี จำนวน 1 แห่ง
2) อำเภอบางบ่อ จำนวน 17 แห่ง
3) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 10 แห่ง
4) อำเภอบางเสาธง จำนวน 3 แห่ง
5) เทศบาลเมืองปากน้ำ จำนวน 3 แห่ง
6) เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จำนวน 1 แห่ง
7) เทศบาลเมืองพระประแดง จำนวน 1 แห่ง