ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วม
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2565 ภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 20 บูธ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง