ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 959 ราย (ในพื้นที่ 797 ราย นอกพื้นที่มารักษา 156 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,664,826 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 93.54% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 80 เตียง ใช้ไป 28 เตียง คงเหลือ 52 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 281 เตียง ใช้ไป 82 เตียง คงเหลือ 199 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,802 เตียง ใช้ไป 1,590 เตียง คงเหลือ 1,212 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 5,884 เตียง ใช้ไป 4,873 เตียง คงเหลือ 1,011 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,047 เตียง ใช้ไป 6,573 เตียง คงเหลือ 2,474 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,977 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,464 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 613 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 451 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 621 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 200 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 263 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 164 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 676 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 319 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 261 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 255 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 69 ราย
3. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
4. การดำเนินโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ