ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 1,060 ราย (ในพื้นที่ 824 ราย นอกพื้นที่มารักษา 236 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,664,826 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,569 คน ซึ่งคิดเป็น 93.45% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 80 เตียง ใช้ไป 32 เตียง คงเหลือ 48 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 274 เตียง ใช้ไป 80 เตียง คงเหลือ 194 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,638 เตียง ใช้ไป 1,466 เตียง คงเหลือ 1,172 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 6,024 เตียง ใช้ไป 4,891 เตียง คงเหลือ 1,133 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,016 เตียง ใช้ไป 6,469 เตียง คงเหลือ 2,547 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 52 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,007 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,380 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 609 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 439 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 621 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 220 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 257 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 151 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 676 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 282 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 201 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 295 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 87 ราย
3. ความคืบหน้าในการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
4. รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
5. ความคืบหน้าโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
6. ความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)