ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปรายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสมุทรปราการ 2561-2564 และรับทราบสรุปการมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 การจัดสรรเงินรายได้เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 และพิจารณาการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565